EN
Site map | Sharepoint | Login

In de kijker

VILT - donderdag 27 november 2014

Cascadeprincipe als uitgangspunt voor beheer biomassa

Samen met alle stakeholders heeft OVAM een actieplan opgesteld om materiaalkringlopen zo goed mogelijk te sluiten. Worden onder de loep genomen: organische reststromen uit de agrovoedingsketen, biomassa uit groenbeheer en open ruimte en houtreststromen van industrie en huishoudens. Adviesraden SALV en Minaraad ondersteunen het uitgangspunt van het actieplan, namelijk het cascadeprincipe dat voor een zo hoogwaardig mogelijke toepassing van biomassa(rest)stromen ijvert. Gelet op de land- en tuinbouwproducten die vernietigd werden in de nasleep van de EHEC- en Rusland-crisis weerklinkt de vraag om in het kader van dit actieplan een draaiboek te ontwikkelen voor biomassapiekstromen. Als gevolg van een crisis komt op korte termijn zeer veel biomassa ter beschikking, waar men nu vaak geen weg mee weet.

 


De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) nam bij de uitwerking van het actieplan ‘Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen’ de materialenhiërarchie en het cascadebeginsel als uitgangspunt. Rekening houdend met de hele keten is het hoofddoel een zo hoogwaardig mogelijke toepassing van biomassa. Bij de adviesraden voor landbouw (SALV) en milieu (Minaraad) wordt het ontwerp van actieplan goed onthaald. Zij vinden het bijvoorbeeld positief dat het plan tracht om de afweging te maken rond het gebruik van biomassa voor hernieuwbare energie en voor materiaal. Over het uitgangspunt, namelijk het cascadeprincipe, zijn er evenmin opmerkingen.

Minaraad en SALV stellen zich wel vragen bij het al dan niet bindend karakter van het actieplan, waarover onduidelijkheid is. Ook kan de afstemming tussen verschillende overheden in hun ogen nog beter. Specifiek voor de reststromen uit de agrovoedingsketen wordt verwezen naar bestaande (beleids)initiatieven rond voedselverspilling en naar de onduidelijke ambities van het actieplan inzake dierlijke mest en het totaal andere uitgangspunt van het bestaande mestbeleid.

Verder is er het pleidooi om in een draaiboek te voorzien zodat piekstromen in geval van crisis beter opgevangen worden. Beter wil in deze zeggen dat voor de overtollige land- en tuinbouwproducten een meer hoogwaardige toepassing gevonden wordt. Zowel de EHEC-crisis in 2011 als de recente Rusland-crisis hebben aanleiding gegeven tot het dumpen van groente- en fruitoverschotten op het veld omdat er geen alternatieve afzetkanalen gevonden werden. 

zie link
© Gebruik van nevenstromen als systeeminnovatie (GeNeSys) | Contact Webmaster.